Vyber si ze 12 bludišť v ČR!
kukuřičáci.cz

Fotosoutěž o permanentky na 10 vstupů do kukuřičných bludišť po celé ČR


Líbilo se vám u Kukuřičáků v bludišti? Vyfotili jste se v kukuřičném poli? Chcete si návštěvu zopakovat?

Tak právě pro vás je tu naše další soutěž.

Vložte na zeď Kukuřičáků zajímavou fotku z vaší návštěvy kukuřičného bludiště a třeba zrovna ta vaše se bude líbit nejvíce lidem...

Jestli nemáte profil na Facebooku, nezoufejte! Zašlete nám fotku e-mailem na adresu info@kukuricaci.cz a my ji na náš profil vložíme za vás.

Po vložení fotku přesuneme do soutěžního alba, aby byly všechny fotky pohromadě.

Fotky, které získají nejvíce To se mi líbí, budou odměněny permicemi a volňásky.

Soutěž bude probíhat do půlnoci 10. 9. 2017.

Ceny pro výherce:

 • 1. místo - 1x permanentka na 10 vstupů + 2x volná vstupenka pro 2
 • 2. místo - 1x permanentka na 10 vstupů
 • 3. místo - 3x volná vstupenka pro 2
 • 4. místo - 2x volná vstupenka pro 2
 • 5. místo - 1x volná vstupenka pro 2

CENA POROTY - fotku, kterou vyhodnotí pětičlenná porota jako nejpovedenější, odměníme cenami jako první místo (1x permanentka na 10 vstupů + 2x volná vstupenka pro 2).

Všechny výherce zveřejníme na Facebooku v novém příspěvku 12. září.


ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE - Fotosoutěž o permanentky na 10 vstupů do kukuřičných bludišť po celé ČR

 1. Organizátor soutěže
  1. Organizátorem soutěže je společnost Fit - Jump s.r.o., Dobrovského 331, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, dále jen „Organizátor soutěže”.
 2. Pravidla hry
  1. Soutěž probíhá od 24. 8. – 10. 9. 2017.
  2. Úkolem soutěžícího je vložit na Timeline profilu www.facebook.com/kukuricaci/ fotografii pořízenou v některém z 11 kukuřičných bludišť. To musí být z fotografie zřetelné. Soutěžní fotografie bude po vložení na Timeline přesunuta „Organizátorem soutěže” do soutěžního alba „Fotosoutěž” na témže profilu.
  3. Pokud soutěžící nemá profil na www.facebook.com, může soutěžní fotografii zaslat na e-mail „Organizátora soutěže” info@kukuricaci.cz.
  4. Vyhrává 5 fotografií s nejvíce získanými To se mi líbí. Jako 6. fotografie bude za umělecký dojem vyhodnocena CENA POROTY, složená z 5 členů z řad „Organizátora soutěže”.
  5. Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje znalost a souhlas s těmito pravidly soutěže.
  6. Každý soutěžící se smí hry účastnit pouze prostřednictvím jedné fotografie vložené na Timeline na profilu www.facebook.com/kukuricaci/ nebo zaslané na e-mailovou adresu info@kukuricaci.cz.
 3. Výhry
  1. V rámci soutěže je možné získat následující ceny:
   • 1. místo - 1x permanentka na 10 vstupů + 2x volná vstupenka pro 2
   • 2. místo - 1x permanentka na 10 vstupů
   • 3. místo - 3x volná vstupenka pro 2
   • 4. místo - 2x volná vstupenka pro 2
   • 5. místo - 1x volná vstupenka pro 2
   • CENA POROTY - 1x permanentka na 10 vstupů + 2x volná vstupenka pro 2
  2. Výherci soutěže budou informováni o výhře v novém příspěvku na profilu www.facebook.com/kukuricaci/, a to nejpozději následující pracovní den po skončení soutěže, načež budou kontaktováni prostřednictvím privátní zprávy. Pokud soutěžící nemá profil na www.facebook.com a zaslal fotografii e-mailem, bude soutěžící kontaktován touto e-mailem.
  3. Výhra bude vítězům doručena do jednoho týdne od vyhodnocení soutěže.
 4. Jak soutěžit
  1. Soutěž je určena lidem s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky, dále jen „účastník soutěže“. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce.
  2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovněprávním či obdobném vztahu k organizátorovi soutěže, osoby v pracovněprávním či obdobném vztahu ke zprostředkovateli soutěže a osoby výše uvedeným osobám blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
  3. Z účasti v soutěži mohou být rozhodnutím Organizátora soutěže vyloučeni účastníci soutěže, kteří svojí účastí v soutěži způsobí škodu vůči Organizátorovi soutěže či třetí osobě, dále mohou být vyloučeni soutěžící zneužívající či porušující pravidla soutěže, či tací, kteří v souvislosti se soutěží porušují práva nebo poškozují či ohrožují oprávněné zájmy Organizátora soutěže či třetí osoby nebo jednají v rozporu s dobrými mravy nebo je u nich shledáno důvodné podezření z trestného činu podvodu.
 5. Práva a povinnosti Organizátora soutěže
  1. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli přerušit, zkrátit, prodloužit či ukončit nebo změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu a s účinností k okamžiku zveřejnění na profilu organizátora www.facebook.com/kukuricaci/.
  2. Organizátor soutěže neodpovídá za doručení výher, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou) či za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže.
  3. Organizátor soutěže je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie, které:
   • neodpovídají zadanému tématu soutěže,
   • obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy,
   • by mohly poškodit dobré jména Organizátora, jeho ochranné známky, obchodní firmu či průmyslové nebo duševní vlastnictví Organizátora nebo třetí osoby,
   • u které byl zjištěn podvod při nedodržení jiných podmínek soutěže,
   • nebyly zaslány do soutěže k tomu oprávněnou osobou.
  4. O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor soutěže.
  5. Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
 6. Souhlas s použitím soutěžních fotografií, se zpracováním osobních údajů a schválení pravidel
  1. Soutěžící zasláním fotografie uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, které vložil na profil www.facebook.com/kukuricaci/ nebo je zaslal na e-mail info@kukuricaci.cz, smějí být použity k marketingovým účelům „Organizátora soutěže”, a to bez jakéhokoliv nároku soutěžícího na náhradu. „Organizátor soutěže” si vyhrazuje právo požádat výherce soutěže o zaslání fotografie v originální velikosti elektronickou cestou.
  2. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“), uděluje každý soutěžící pořadateli souhlas se zařazením osobních údajů nacházejících se na jeho facebookové stránce, popř. osobních údajů sdělených soutěžícím pořadateli v průběhu soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště na území České republiky a e-mailová adresa (dále jako „údaje“), do databáze pořadatele a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro účely zveřejnění výsledků soutěže, pro marketingové a PR účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to na dobu neurčitou s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele uvedené v záhlaví těchto podmínek odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.
  3. Osobní údaje pořadatel zpracovává v elektronické podobě. Osobní údaje mohou být zpracovávány prostřednictvím třetích stran, zejména pak subjektů podílejících se na průběhu promo akce. Pořadatel je zodpovědný za ochranu osobních údajů v rozsahu podle zákona č.101/2000 Sb.
  4. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv sociální síti Facebook, společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.

V Rychnově nad Kněžnou, 24. 8. 2017